Activiteiten

Gemeentevergadering

De gemeenteleden van de Zandpoortkerk worden hierbij uitgenodigd
op de jaarlijkse gemeentevergadering, die zal plaatshebben in de benedenzaal van de Zandpoortkerk, Zandpoortvest 27 te Mechelen
op zondag 09 april 2017 om 11.00 uur.

Volgende punten staan op de agenda:
∙ Opening door ds. S. Gradl
∙ Lezing van het jaarverslag 2016 door F. Pouliart, scriba van de
kerkenraad
∙ Lezing van het werkingsverslag 2016 van ds. S. Gradl
∙ Voorlezing, bespreking en goedkeuring van de financiële
rekeningen 2016 en begroting 2017 door H. Gyurkovics, centrale
penningmeester
∙ Verslag over de werking van de Diaconie over 2016 en de
doelstellingen voor 2017
∙ Discussiethema: kerk en financiën
∙ Evaluatie viering van het Heilig Avondmaal
∙ Rondvraag
∙ Sluiting van de vergadering