Gebruiksvoorwaarden

De verstrekkers van de inhoud van deze website zijn geenszins aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, waaronder begrepen doch daartoe niet beperkt, directe, indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen doch daartoe niet beperkt schade als gevolg van problemen bij gebruik, winstderving, schade aan gegevens of andere immateriële goederen, en/of de kosten voor het verkrijgen van vervangende goederen en/of diensten, welke voortvloeit of gerelateerd is aan het gebruik, de onmogelijkheid van gebruik, niet toegestaan gebruik, werking en/of gebreken in de werking van deze website.

Voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens indien de verstrekkers van de inhoud van deze website van tevoren op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van het ontstaan van schade en ongeacht of deze schade voortvloeit uit tekortkoming in de nakoming van gesloten overeenkomsten of onrechtmatige daad, dan wel anderszins.

Alle rechten voorbehouden.